ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
   
 

 
 
 
    


        กองคลัง  มีผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของกองคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร ทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย  ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้


งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5)  งานการรับเงิน  นำส่งเงิน  การโอนเงินงบประมาณ
(6)  งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถิติและการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
(2)  งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  รายงานประจำเดือน  รายงานประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
(3)  งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
(4)  งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
(5)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
(2)  งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
(3)  งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
(4)  งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5)  งานการจำหน่ายพัสดุ  และจำหน่ายหนี้สูญ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
(8)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียนของกองคลัง
(9)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และการจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล
(2)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน  และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และรายได้อื่น
(5)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(6)  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(7)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
(8)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น
(9)  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(10)  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(11)  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ
(12)  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียน  เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(13)  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(14)  งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน
(15)  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(16)  งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
(17)  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(18)  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(19)  งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่  (ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(20)  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(21)  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
(22)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
   
     
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด