ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
   
 

 
 
 


     กองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้


งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
(2)  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
(4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(5)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(6)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(7)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(8)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1)  การส่งเสริมกิจการศาสนา
(2)  การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3)  การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
(2)  การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
(3)  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
(4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)  จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
(10)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(12)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
(13)  งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
   
     
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด